سایر آفات غیر طبیعی

آفات انسانی عبارت از آفات است که در نتیجۀ غفلت، خطا و یا با ارادۀ انسان ها به میان می آیند که شامل جنگ های اتومی، بیوشیمی، انفجارات هستوی، ماموریت های سمی، گرم شدن کرۀ زمین، آتش سوزی، نارامی های مدنی و ترویزم می شود. آفاتات انسانی می تواند مصیبت بار بوده و باعث زیان های بزرگ به محیط زیست و در نتیجه مردن انسان ها و ویرانگری ها گردد. از جمله آفات انسانی بزرگ و مصیبت بار که در عصر جدید بوقوع پیوسته انفجارات هستوی می باشد. نخستین انفجار هستوی در هریسبورگ کشور پنسلوانیا در جزیرۀ مایل در رکتور هستوی در سال ۱۹۷۹ رخ داده و دوم آن در کشور روسیه نیروگاه چرنوبیل در ۱۹۸۹ به وقوع پیوسته است.