حوادث طبیعی

     افغانستان بر اساس وضعیت جغرافیایی آن بصورت طبیعی آسیب پذیر از آفات طبیعی می باشد. حوادث معمول طبیعی که در افغانستان رخ می دهند عبارت اند از سیل، خشک سالی، زلزله، برف کوچ، جنگل سوزی و لغزش زمین.