پالیسی مدیریت حوادث افغانستان

افغانستان با خطرات متعددی روبرو است و مهم ترین آنها عبارت است از: زمین لرزه ها، زمستان  31 همچنین خشکسالی و طوفان ریگی .مردم افغانستان در ، برف کوچ، سیل ، شدید ، لغزش زمین جاری شدن سیل اثرات مخربی 2114 ولایت کشور مورد تهدید قرار گرفته اند. در سال 34 ولایت از  خانواده 11111  بیش از 2114  ماه آپریل 31-24 را به جا گذاشت. سیل در شمال افغانستان از  ولایت شمالی، شمال شرقی و شمال غربی تحت تاثیر قرار داد و آواره 11 نفر) در سراسر 71111( 8111 نفر مجروح و بیشتر از 214 نفر کشته، 451 ساخت .طی یک ارزیابی که صورت گرفت خانه تخریب شده است. ایجاد گروه حفاظت از محیط زیست و مدیریت حوادث در پوهنتون کابل یکی از بزرگترین دستاوردها  را تصویب 2112 در سال (DML)  قانون مدیریت حوادث ، در کشور بود. این در حالیست که مجلس پلان ملی پنج ساله ، سیاست ملی کاهش خطرات ، (SNAP) کرد و نیز پلان اجرائیوی-راهبردی ملی بخش پلانهای مدیریت حوادث و برخی سیاست های استراتژیکی سازمان  ، در رابطه با مدیریت حوادث آماده ANDMA نیز تحت رهبری اداره ای به نام اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث (SOP)یافته شد. در طول ده سال اخیر موضوعات مهمی در این زمینه ها آموزش داده شد ولی آمادگی ها بسیار کم بود به خاطر اینکه هیچ مجموعه نهاد قوی برای سیستم هشداردهی قبلی در کشور وجود نداشت و  ) و دیگر عوامل انسانی که باعث شده دونرها DRR ( همچنین عدم توجه دونرها برای کاهش خطرات به این عوامل بیشتر توجه کنند باعث شده که آمادگی در برابر کاهش خطر حوادث طبیعی و غیر طبیعی کم شود. اداره مدیریت حوادث همه اقشار آسیب پذیر جامعه را بطور مناسب تحت پوشش قرار نمی دهد بلکه بیشتر زنان، کودکان، معلولین و کوچی ها را تحت پوشش می گیرند. به طور کل نقص هایی در سیستم مدیریت اطلاعات برای درک خطرات ناشی از حوادث را شاهد هستیم ولی دستاوردهای  تقویت مکانیزم نهادی و قانونی باعث شده تا به طور موثر خطرات ، در گذشته ANDMAاداره حوادث( در افغانستان و نقص های موجود را کاهش داده ، و نیز روش های موجود در حوزه DRM) مدیریت حوادث برای مقابله با خطرات و حالات اضطرار به طور موثر بکار رفته است. همه موارد گفته شده برای جهت دهی به استراتیژی مدیریت حوادث در کشور و برای پاسخگویی  کاهش خطرات ، مقابله و بازسازی صورت گرفته است. موارد مورد نیاز هم مشخص ، مناسب به نیازها ) در 2119-2115 به مدت پنج سال ( ANDMA شده تا تعریف درستی از موقعیت استراتژیک اداره   عبارتند از........... 
http://smdm.gov.af/en/content/edit/assets/tinymce/source/sterategy_2015-_2019.pdf