پلان کاری

پلان ملی مدیریت حوادث در نظر دارد تا سیستم های مدیریت حوادث را در کشور بهبود بخشد. این کار شامل معرفی نقش ها و مسئوولیت های کمیسیون ملی (کمیسیون ملی مدیریت حوادث) و اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان همراه با دفاتر ولایتی اش، کمیته ولایتی مدیریت حوادث و وزارت های مربوطه آن، مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات بین المللی  بصورت واضح و روشن میباشد. این پلان طرز العمل های کاری برای کاهش خطر، اعاده واکنش علیه خطرات را تشریح میدارد. به همین ترتیب این پلان اصول،  ساختار ها و طرز العمل ها برای کاهش (تخفیف) خطر، آمادگی ، ارزیابی تأثیرات، فعالیت های نجات، امداد رسانی و اعاده را بیان مینماید. این پلان در چارچوب قانون واکنش، مدیریت و آمادگی در مقابل حوادث نافذ در جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت مینماید.

Afghanistan_NDMP1-Dari