بیوگرافی وزیر

جلاالتمآب محترم ویس احمد برمک درماه اکتوبر 2015 بحیث وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث مقرر گردید. ایشان قبلا در بست های وزیر احیا و انکشاف دهات، معین برنامه های انکشاف دهات، رئیس اجرائیوی برنامه همبستگی ملی (NSP) و مشاور ارشد وزارت احیا و انکشاف دهات کار کرده است. ایشان منحیث پیشتاز در تهیه و تاثیر گذاری پالیسی های ملی انکشاف دهات، طرح برنامه ها، بودجه سازی و تطبیق برنامه ها در محیط  ناامن، ایجاد چارچوب های پیشرفته وخلاق و همچنان میکانیزم های ارایه خدمات در مناطق جنگ زده افغانستان  نقش برازنده خود را ایفا نموده است.

محترم برمک دارای بیست سال تجربه کاری بوده و به عنوان یک وزیرممتار، پالیسی ساز و اندیشه ورز استراتژیک برای دولت افغانستان ایفای وظیفه نموده است. قبل از این ایشان در عرصه طرح برنامه ها و مدیریریت پروژه  های مدد رسانی عاجل ، پایداری در حالات منازعه و پسا منازعه انکشاف دهات، توانمندسازی جوامع ونهاد ها و همچنان انکشاف منابع کوچک محلی سهم خودرا ادا نموده است. موصوف همچنان با دولت افغانستان، سازمان ملل متحد، سازمان های غیر دولتی و سازمان های بین المللی در افغانستان ایفای وظیفه نموده است.

موصوف دوره ماستری را در رشتۀ علوم انکشافی از پوهنځۍ مطالعات شرقی و افریقایی پوهنتون (SOAS) لندن، کشور انگلستان و درجۀ لیسانس را در رشتۀ مهندسی دیپارتمنت مهندسی پوهنځۍ انجنیری پوهنتون کابل بدست آورده است.