آفات ساخته بشر

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث علاوه بر حوادث طبیعی هماهنگ و بسیج نمودن کمک ها بخاطر بیجاه شده گان از ناامنی و متضررین ناشی از جنگ نیز به عهده دارد.  برخوردهای داخلی و انتحاری منجر به بی جاشدگان داخلی، تلفات و خسارات هنگفت گردیده و تآثیرات ناگواری را از خود بجاگذاشته است. در افغانستان افراد بی جاشده ناشی از جنگ و حوادث طبیعی، فقر و بیکاری بیشتر از 61 % نفوس مجموعی این کشور را تشکیل میدهد