لغزش زمین

لغزش زمین عبارت از حرکت سخره ها و کتله های زمین بوده که به اثر ازدیاد وزن  وازبین رفتن اتکآ شان به حرکت امده و واقع  میگردد ، لغزس زمین به شکل تدریجی واقع شده و بعضاً بدون هشدار بطور انی به وقوع میپیوندد  به اثر وقوع زلزله ، سیلاب و اتش فشان نیز رخ میدهد.

عوامل لغزش زمین

 • موقعیت ضعیف زمین .                          
 • خاصیت زمانی مواد.
 • موجودیت خلاها و درز ها در زمین.
 • موج فرسایش دهنده.
 • فرسایش دامنه ها ناشی از یخبندان.
 • تخریب ساحات سبز.
 • بارنده گی های شدید.

عناصر معروض به خطر:

 • مسکن گزینی در دامنه های تپه هاوکوه ها .
 • چشمه های که از دره های کوه سرچشمه میگیرد .
 • ساختمانهای که دارای تهداب ضعیف و نامقاوم بوده و بدون در نظر گرفتن مقاومت خاک اعمار گردیده اند .
 • سرک ها ، سیستم مخابراتی و منابع که در زیر زمین موقعیت دارد .

روش های کاهش دهی:

 • مشخص کردن ساحات معرض به خطر با استفاده از معلومات جوی ، ابی ، پوشش ساحات سبز، و داشتن معلومات از گذشته .
 • ایجاد ساحات سر سبز .
 • جلوگیری از مسدود شدن سیستم کانالیزیسیون در زمان اعمار زیر بنا ها .
 • جلوگیری از مسکن گزینی در ساحات معروض به خطر.
 • اعمار دیوار های استنادی.
 • ایجاد کانالیزسیون سطحی.
 • اعمار ساختمانها در مطابقت به نورم های انجنیری .
 • توسعه ساحات سبز .
 • آگاهی  دهی عامه .