چهارچوب بین المللی

 چهارچوب هیوگو

۳۶ کشور آسیایی که در منطقۀ اقیانوس آرام موقعیت دارند گزارش های شان را برای چهارچوب 2011 الی 2013 هیوگو برای بررسی اقدام فرستادند. این آمار 25% ازدیاد را در تسلیم دهی گزارشات نشان میدهد؛ همراه با اضافه شدن 9 کشور گزارش دهنده  در مقایسه به سال های 2009 الی 2011 (چارت را مطالعه کنید)

علاوه از این، سازمان های دولتی مانند انجمن کشور های چنوب آسیا (ASEAN)، انجمن آسیای جنوری برای همکاری های منطقوی (SAARC) و SPCSOPAC گزارش های شان را فرستاده اند که پیشرفت ها زیرمنطقوی را در تطبیق چهارچوب هیوگو ارزیابی میکند که تمرکز شان بیشتر به خطرات فرامرزی خواهد بود.

 

 HFAMonitor_fin_3-13

چهارچوب سندای

چهارچوب کاهش خطرات حوادث سندای 2015 – 2030 در سومین کنفارنس جهانی ملل متحد که از تاریخ 14 الی 18 مارچ 2015 در شهر سندای ایالت میاگی جاپان پیرامون کاهش خطرات حوادث برگذار گردید، به تصویب رسید، این چهارچوب فرصت های ویژه را به کشور ها مهیا می سازد تا : الف) چهارچوب دقیق، متمرکز، آینده نگر، و عمل گرای کاهش خطرات حوادث را به تصویب برسانند؛ ب) ارزیابی و بازنگری از تطبیق چهارچوب هیوگو برای اقدامات 2005 تا 2015 را تکمیل سازد: مردم و اجتماع های در معرض خطر را انعطاف پذیر بسازد؛ ج) تجارب را که از طریق استراتیژی های منطقوی و ملی/ نهاد ها و برنامه ها برای کاهش خطرات حوادث و توصیه های شان بدست آورده و همچنان موافقتنامه های مرتبط منطقوی برای تطبیق چهارچوب هیوگو در نظر بگیرند؛ د) شرایط همکاری مبتنی بر تعهدات جهت تطبیق چهارچوب کاهش خطرات حوادث تصویب شده برای بعد از 2015 را شناسایی نمایند؛ ه) شرایط بازنگری دوره یی از تطبیق چهارچوب کاهش خطرات حواث بعد از 2015 را مشخص سازند.

sendaiframeworkfordrren