پالسی ملی بیجاشدگان داخلی

براساس تصميم جLلتمآب حامد کرزی، رئيس دولت جمھوری اسLمی افغانستان و کابينه افغانستان، وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان توظيف گرديد تا پاليسی ملی بيجاشدگان داخلی را تدوين نمايد. اين پاليسی درنتيجه پروسه وسيع مشورتی، به رھبری وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان تدوين گرديد. کميته ھماھنگی بين الوزارتی در امور مھاجرين، عودت کنندگان و بيجاشدگان داخلی برياست داکتر جماھير انوری، وزير امور مھاجرين و عودت کنندگان، گروپ کاری پاليسی ملی بيجاشدگان داخلی، برياست داکتر عبدالصمد حامی، معين وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان، و آقای مھرخدا "صبار " رئيس بخش حا*ت اضطرار اين وزارت ازين پروسه حمايت نمودند. نمايندگان UNHCR ،اداره ھماھنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد (OCHA UN ،( سازمان بين المللی مھاجرت (IOM ،(ھيئت ناروی برای مھاجرين (NRC ،(کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC ،(بشکل منظم درين پروسه اشتراک داشتند. ھمچنان اداره ھماھنگ کننده کمک ھا برای افغانھا (ACBAR ،(جمعيت ھLل احمر افغانی (ARCS ،(اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث (ANDMA (و اداره ارتقاء و مديريت امور صحی (OHPM ( بشکل غير پLن شده درين پروسه اشتراک مينمودند. در ماه جو*ی سال 2012 يک مجلس مشورتی ملی داير گرديده و طی آن اين پروسه آغاز گرديد. براساس درخواست رسمی دولت جمھوری اسLمی افغانستان، آقای چالوکا بيانی، گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بشری بيجاشدگان داخلی، که از تLش ھای وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان در راستای يک پاليسی ملی برای ، قويا درين پروسه اشتراک نمود. در مطابقت با ً بيجاشدگان داخلی با اشتراک گسترده تمام مراجع ذيدخل حمايت مينمود پيشنھادات مجلس مشورتی در رابطه به اينکه به نظريات ادارات و*يتی بايد توجه بيشتر مبذول گردد، در ماه سپتمبر سال 2012 مجالس مشورتی و*يتی در و*يات کابل، بلخ، فارياب، کندھار، ھرات، پکتيا و ننگرھار داير گرديد. در ماه اکتوبر سال 2012 ،داکتر *ری اس وايزبرگ، مشاور بخش بيجاشدگان داخلی توسط ProCap) يک برنامه بين السازمانی ملل متحد) در اداره UNHCR و وزارت امور مھاجرين و عودت کنندگان توظيف گرديد که کار جدی را برای تسويد اين پاليسی آغاز نمود. مجالس و مشوره ھا با مراجع ذيدخل منجمله وزارت ھای مربوطه در کابل، جامعه مدنی افغانستان و سازمان ھای غير دولتی، سازمان ھای بين المللی بشری و انکشافی و مراجع تمويل کننده و افراد پر نفوذ، منجمله اعضای پارلمان و دانشمندان، ادامه يافت. ھمچنان با يکتعداد از ميکانيزم ھای ھماھنگی، منجمله گروپ موظف برای بيجاشدگان داخلی (Force Task IDP (و گروپ ھای کاری حمايتی در سطوح ملی و و*يتی، و موسسه ACBAR) شبکه سازمان ھای غير دولتی افغانستان) نيز مشوره صورت گرفت. در ماه ھای مارچ و اپريل يک پيشنويس اين پاليسی – بزبان ھای انگليسی و دری – بخاطر دريافت نظريات در مورد آن بشکل گسترده شريک ساخته شد و در عين زمان دور دوم مجالس مشورتی و*يتی در و*يات کابل، لوگر، ھرات، بلخ، کندھار، و ننگرھار داير گرديد. اين پيشنويس بر اساس مباحثات و نظريات دريافت شده اصLح گرديد. بتاريخ 22 می سال 2013 ،مجلس دوم مشورتی ملی داير گرديده و پيشنويس متذکره در آن به تصويب رسيد و فيصله گرديد تا اين پاليسی جھت تصويب به کابينه فرستاده شو

به لینک ذیل مراجعه کنید:

Dari_National_IDP_Policy_FINAL