کمیسیون ملی برای مدیریت حوادث-افغانستان

ترتیبات سازمانی پیشنهاد شده برای افغانستان شامل یک کمیسیون ملی برای مدیریت بحران و حالات اضطراری ( که از این به بعد به اسم کمیسیون ملی ذکر خواهد شد) که متشکل از وزارت های مربوطه بوده و در حالات بحران با استفاده از ساختار و منابع به نحو همآهنگی پا در میانی خواهد کرد می باشد، یک کمیتۀ اجرائیه شامل وزارت های رهبری کننده و دفتر اداره کننده می باشد.

کمیسیون ملی، یک کمیسیون ملی چند فرهنگی بوده که پالیسی های خطرات و کاهش آسیب پذیری را با سهمگیری فعال زیست محیطی اقتصادی اجتماعی و سکتور دولتی قبل و بعد از بحران سمت دهی میکند. وزارت خانه های عمدۀ مربوطه واحد های تخنیکی جهت آمادگی و واکنش در بحران ایجاد کرده و آنها را ظرفیت سازی خواهد کرد. معاون رئیس جمهور نایب رئیس و تمام اعضای کابینه بحیث اعضای کمیسیون ملی می باشند.

وظایف کمیسیون ملی قرار ذیل می باشد:

 • شناسایی و سمت دهی استراتیژیک برای کاهش حوادث
 • تصویب پلان بودجۀ ملی، واکنش و پلان بازسازی
 • همآهنگی اضطراری ملی ( که شامل فعالیت های اضطراری، واکنش و درخواست های بین المللی می باشد.)
 • اعلان وضعیت بحران و اضطراری
 • ایجاد پالیسی های ملی و پلان های احتمالی
 • مدیریت وجوه مالی تهیه شده برای کمک در بحران
 • بسیج نمودن کمک های بین المللی در اوقات حالات اضطراری بزرگ

نقش ادارۀ ملی آمادگی برای حوادث در کمیسیون ملی

در راستای همکاری با کمیسیون ملی جهت اکمال مسولیت های این کمیسیون ادارۀ مدیریت حالات اضطرار و حوادث به اسم ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان (ANDMA) ایجاد و تجهیز گردیده و کارمندان مسلکی تخنیک، لوژستیکی و اطلاعاتی آن استخدام گردیده است.

ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان وزارت های مربوطه را در مبارزه با خطرات گوناگون مشوره دهی نموده و همکاری می نماید. این اداره همچنان فعالیت ها منطقوی، اطلاعات و معلومات را با مراکز منطقوی همآهنگ می سازد.

ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در دفتر مدیریت حالات اضطرار موقعیت داشته و در حالات اضطرار دستور داده، همآهنگی نموده و مرکز کنترول را مهیا می سازد.

هنگام که در آینده مراکز ملی عملیات اضطراری (NEOCs) ایجاد گردید، مرکز ملی به مرکز اضطراری مبدل گردیده و و با مراکز ملی عملیاتی اضطراری منطقوی و ولایتی از نزدیک کار خواهد کرد.

در رابطه به کمک های بشردوستانه در حالات اضطراری، ادارۀ ملی مبارزه با حوادث افغانستان کمیتۀ اجرایی کمیسیون ملی را پیرامون اولویت دهی مناطق برای کمک رسانی مشوره دهی می نماید. تدارک منابع و فعالیت های جلب وجوه مالی، آماده کردن گزارش ها برای تمویل کننده گان و نهاد های غیردولتی را انجام داده و نیز گزارش وضعیت را تهیه، تماس ها را برقرار و ارتباط با نهاد های بین المللی بشردوستانه انجام میدهد.

ادارۀ ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از نزدیک با تمویل کننده گان جهت تهیۀ پروپوزل ها برای بازسازی کار خواهد کرد و برای بدست آوردن اهداف ملی جهت کاهش خطرات و آسیب پذیری همکاری خواهد کرد. نهاد های کمک رسان بین المللی (چند عضوی، سازمان های غیردولتی) از جملۀ شرکای عمدۀ در برنامۀ ملی مدیریت خطرات حوادث محسوب میگردند.

کمیسیون ملی از طریق ادارۀ ملی مبارزه با حوادث افغانستان باید تمام پروژه و برنامه هایی را که توسط منابع بیرونی کمک شده اند را با اجندای ملی کاهش خطرات منسجم سازند، و جهت جلب بیشترین وجوه مالی بین المللی در این سکتور مکمل یکدیگر هستند.

فعالیت های عمدۀ ادارۀ ملی مبارزه با حوادث افغانستان قرار ذیل هستند؛

 • اطلاعات، تحقیق و شبکه سازی
 • آموزش
 • مشاورت دهی در بخش پالیسی
 • همآهنگی کمک ها و واکنش ها
 • ارتباط با تمام شرکای ملی و بین المللی
 • گزارش دهی مالی
 • عملیات های مرکز همآهنگی ملی مدیریت حالات اضطرار و خطرات
 • همآهنگی با مراکز عملیاتی منطقوی
 • تعامل فعال، مشوره دهی و همآهنگی با اعضای کمیسیون ملی در سطوح مختلف از طریق نقاط محوری وزارتی و واحد های تخنیکی
 • جلوگیری و کاهش
 • شناسایی خطرات
 • تعیین سطح خطر
 • اقدامات جهت کاهش خطرات بزرگ مواجه به حیات، ملکیت ها و محیط زیست
 • قاونون و تطبیق آن مثلا مدیریت آب خیزی، قوانین ساختمان، کود های ایمنی آتش، قوانین خطرناک و غیره.
 • برنامه های آگاهی عامه
 • آمادگی برنامه های کاهش ساختاری و غیرساختاری
 • ترتیب کردن برنامه های مجادله با خطر به سطوح ملی، ولایتی و محلی
 • مقررات سیستم هوشدار دهنده
 • آموزش و پرورش
 • تشویق افرارد و جامعه به اتکاء نمودن به خود قبل، در هنگام و بعد از حالت اضطرار
 • کمک در انکشاف و تطبیق استراتیژی های مدیریت اطلاعات که با نیازمندی های جامعه در تطابق قرار داشته باشد، قبل، در هنگام و بعد از حالت اضطرار.
 • استفادۀ مطلوب از کمک های بین المللی
 • شناسایی سطح آمادگی واکنش
 • ترتیب و نگهداری برنامه های واکنش عملیاتی
 • آزمایش و بازنگری برنامه ها
 • اطمینان از موثریت همآهنگی عملیاتی
 • استفادۀ مطلوب از کمک های بین المللی پیرامون، مشوره های ترمیمی پیرامون؛
  • جنبه های فزیکی بازسازی و بازسازی زیربنای جامعه متضرر
  • جنبه های اقتصادی بازسازی تولیدی و اشتغال محلی
  • جنبه های اجتماعی، مالی و روانی کارکرد ها افراد، خانواده ها و جامعه
 • حصول اطمینان از اینکه دروس آموخته شده از خطرات برای ایجاد پالیسی موثر ملی مورد استفاده قرار میگیرد
 • استفادۀ مطلوب از کمک های بین المللی
 • تطبیق تجارت کسب شده از حوادث در تحقیق و برنامه ای انکشافی آینده

معرفی خوب از تعمیل قانون ایمنی و قوانین عمل