سیلاب

سیلاب عبارت از یک حادثه انی وتدریجی بوده که به اثر بلند رفتن سطح اب دریا ، اب شدن برف ها در فصلهای سال و یا به اثر باران های شدید واقع میشود .

عناصر معروض به خطر سیلاب :

هر انچیزی که در مسیر سیلاب واقع گردد بطورمثال،  تعمیرات که تهداب ضعیف دارند و یا تعمیرات که در ساختمان از مواد بی کیفیت استفاده  شده باشد که تخریبات اینها منجر به تلفات انسانی شده و دارائی های عامه را در معرض خطر قرار میدهد هم چنان درسیلبرها/ زمین های زراعتی، مواشی، وسایط و تجهیزات نیز در مخاطره قرار میگیرد.

روش های کاهش دهی:

  • ترمیم ذخایر اب و مراقبت از بند های اب.
  • توسعه ساحات سبز.
  • حفاظت از جنگلات وتوسعه ان.
  • استفاده از بوری های ریگ. 
  • تحکیم کار سواحل دریا ها.
  • آگاهی عامه و تخلیه مردم از مناطق بیشترین آسیب پذیر به محلات مصؤن