آتش سوزی

آتش اکسیدیشن سریع مواد در فرایند کیمیاوی حرارت زای احتراق می باشد. که در نتیجه گرما، روشنایی و محصولات گوناگون به میان می آید. فرایند ضعیف اکسیدیشن چون پوسیدن و هضم کردن در این تعریف شامل نمی باشد. شعله بخش قابل دید آتش است.