انفجار

انفجار عبارت از ازدیاد سریع در حجم و اخراج انرژی بشوۀ افراطی آن است. معمولا در نتیجۀ انفجار حرارت بلند و گاز تولید می گردد. انفجارات فراصوتی که بواسطۀ مواد منفجره با کیفیت بلند به وقوع می پیوندند به اسم دیتونیشن یاد گردیده و با تلاطم امواج فراصوتی حرکت می کند