واکنش اضطراری

طرزالعمل ها با اهداف آشکار ترتیب شده اند تا افراد مربوطه از وظایف و مسولیت های شان پیرامون مدیریت حوادث در تمام سطوح آگاه باشند. تمام وزارت خانه ها، بخش ها، دیپارتمنت ها و اداره ها برنامۀ عمل شان را پیرامون مسولیت های شان را تحت طرزالعمل معیاری ترتیب خواهند کرد. ادارۀ آمادگی در برابر حوادث (DDP ) و کمیسیون ملی برای مدیریت حوادث همآهنگی پیرامون مسایل مربوط به حوادث در تمام سطوح تضمین خواهند کرد.

وزارت خانه ها، بخش ها/ دیپارتمنت ها و ادارات برنامۀ آموزش را برای متصدیان و کارمندان ترتیب خواهند نمود تا در نجات، تخلیه و امور کمک رسانی در مراحل مختلف حوادث همکاری نمایند. گروه واکنش در حالات اضطراری در هر بخش آماده خواهد بود تا در ساحۀ آفت زده و متضرر شده در کمترین مدت زمانی رسیدگی کند. طرزالعمل در حالات نورمال، مراحل هوشدار دهنده، مرحلۀ حوادث و بعد از حادثه تعقیب خواهد شد.