زلزله

.زلزله عبارت از تکان ها و حرکات شدید پلیت های تکتونیکی تحت زمین میباشد که درنتیجه  این تکانهای طبیعی در سطح زمین اثر مینماید    

به تعبیر دیگر زلزله عبازت از یک حادثه انی بوده که در اثر عملیات جیولوجیکی تحت الارضی در سال ، شب یا روز  بدون هشدار قبلی واقع گردیده واثرات منفی درسطح زمین بجا میگذارد.

عناصر معروض به خطر زلزله:

  • تاسیسات ومنازل رهایشی در ساحات معروض به زلزله، مخصوصاً مناطق که دارای خاک نرم بوده ویا در موقیعت های که لغزش زمین یا شکستگی های زمین واقع شده است.
  • تجمع تعمیرات  نامقاوم در برابر زلزله .
  • تعمیرات که بدون در نظرداشت کود های انجنیری و مواد بی کیفیت غیرمقاوم اعمار گردیده باشد.

روش های مناسب در فعالیت های کاهش دهی 

  • دیزائن و اعمار تعمیرات با استفاده از کود های انجنیری.
  • تیست خاک قبل از اعمار ساختمان.
  • اگاهی عامه.
  • راه اندازی برنامه های اموزشی برای مهندسین ، انجنیران دیزائن و معماران ساختمانی.
  • جلوگیری از اعمار تعمیرات در مناطق که دارای خاک نرم میباشند