هشدار زودهنگام

هشدار :عبارت از هدايات و اوامر است که جهت اقداما ت عاجل معلومات ذيل جمع اوری شده باشد

طويل ا لمدت
متوسط المدت 
کوتاه مدت 
هدف از هشدار قبلی

هدف از هشدار قبلی عبارت از تقويه نمودن افراد و محلالاتی که تحت تهديد حوادث قرار دارند تا بتوانند 
به طور موثر در وقت مناسب اقدام نموده و خطرات احتمالی را کاهش دهند

سیستم هشدار دهی قبلی

عبارت از شبکه های ارتباطات اجتماعی است که اساس انرا وسايل تکنالوژيکی تشکيل داده و بخاطر 
محافظت ،پيشگويی از عواقب حوادث و واقعات غرض دادن اگاهی و معلومات در باره خطرات
احتمالی و پيشنهاد های استراتيژيکی جهت کاهش تلفات و خسارات حادثه قابل وقوع به گروپ های
اسيب پذير از ان استفاده ميشود

مشکل و موانع مهم در سیستم هشدار دهی

تشخيص مشکلالا ت عمده ،برداشت و تعبير از پيشگويی خوب ازوقوع حوادث و استفاده از ان به
شکل هشدار و اقدامات به موقع برای تمام مردم و گروپهای که تحت تهديد حوادث قرار دارد