پالیسی کاهش خطرات خوادث

افغانستان از جملۀ کشور های مستعد به وقوع حوادث طبیعی چون زلزله ها، سیلاب، خشک سالی، لغزش زمین و برف کوچ، به حساب می رود. زلزله ها بطور نسبی بیشتر رخ می دهد، بیشترین زلزله ها در مناطق شمال و شمال شرق رخ داده و باعث لغزش زمین میگردد. آب خیزی یا سیلاب ها در فصل بهار هنگامیکه برف ها آب شدن می گیرند و بارش های شدید صورت می گیرد، رخ می دهد.

افغانستان در زون لرزه های بالا موقعیت دارد. با در نظرداشت طبیعت ناهموار و کوهستانی و موقعیت قریه ها و شهرها هرگاه زلزله، لغزش زمین، گلرودها، برف کوچ و یا سیلاب رخ میدهد همیش احتمال تلفات جانی و مالی بزرگ وجود دارد. بر اساس برآورد های سال ۲۰۰۲ میلادی، از سال ۱۹۸۰ میلادی بدینسو بر اثر حوادث طبیعی در افغانستان در حدود ۱۹،۰۰۰ نفر تلف گردیده و در حدود ۷،۵ میلیون نفر بیجاگردیده است.