فعالیت های کاهش خطرات حوادث

فعالیت های کاهش خطرات آفات عبارت از یک رویکرد سیستماتیک جهت شناسایی، ارزیابی و کاهش خطرات آفات می باشد. هدف از این فعالیت ها کاهش آسیب پذیری اجتماعی اقتصادی آفات بوده و نیز برخورد با خطرات محیطی و غیرۀ که در افزایش آن نقش دارند، می باشد.