اهداء کردن برای ا داره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

عبارت از اعطای هدیه توسط شخص حقوقی و یا حقیقی می باشد، که بصورت معمول در مقاصد خیریه و یا کمک به یک جنبش می باشد. هدیه ها به انواع گوناگون بوده چون پول نقد، خدمات و غیره.