پاسخدهی حوادث

در صورت وقوع حادثه طبیعی، دیپارتمنت آمادگی به حوادث تحت دفتر ریاست جمهوری مکلف به همآهنگ کردن و مدیریت فعالیت های مربوط به واکنش قبل از رسیده گی از جانب دولت می باشند. در این زمینه وزارت های کلیدی بر اساس نقش ها و مسؤلیت های خود مکلف به همکاری های ضروری به دیپارتمنت آمادگی به حوادث می باشند.

  برای دقت بیشتر و وضاحت مطالب ذیل در این رهنمود گنجانیده شده: الف) هدف از مجتمع های مددرسان عبارت از ادارات ملل متحد، تمویل کننده گان، نهاد های غیردلتی، جمعیت هلال احمر افغانستان/ فدراسیون بین المللی صلیب سرخ، و سکتور خصوصی که همکاری های اضطراری ارائه می کنند، می باشد، ب) مقام ولایت صلاحیت و مسولیت رسیده گی به حوادث را در همان ولایت دارا می باشد، ج) در صورتیکه مردمان آسیب دیده، ولسوالی، ولایت و یا کشور نتواند با خطرات ناشی از حادثه مجادله کنند این وضعیت را موجودیت حالت حادثه یا آفت طبیعی گویند. چون برنامه ملی مدیریت حوادث بصورت رسمی وجود ندارد تا طرزالعمل های رسیده گی را تهیه نماید. در ذیل رهنمون مختصر پیرامون رسیده گی به بحران ارائه گردیده. (1): وزارت های کلیدی با نقش های خطیر شان پیرامون رسیده گی به حوادث عبارت اند از: وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت  امور داخله، وزارت صحت عامه، وزارت شهرسازی و مسکن، وزارت زراعت و آبیاری، وزارت دفاع، وزارت مخابرات، وزارت مالیه، وزارت ترانسپورت و وزارت فواید عامه.