معلومات در باره حوادث

تاثیرات مصیبت بار، ناراحت کننده و ویرانگر حوادث ( مانند خشک سالی، سیلاب، آتش سوزی، گردباد، جنگ،...) به بزرگی که باعث مختل کردن (هوشدار به مختل کردن) فعالیت های کلیدی یک سازمان، اجتماع و یا سیستم برای مدت زمان که بصورت جدی آنرا متضرر ساخته و یا از فعالیت باندازد.