ژاله

یکی از چهار نوع بارش است که از آسمان فرو می ریزد. ژاله زمانی خطرناک تر و ویرانگرتر می باشد که همراه با طوفان شدید یکجا باشد. هر اندازه که بزرگ و سرعت فروریزی اش بیشتر باشد زیان های بیشتر وارد می کند