تماس با ما

آدرس                                                          نمبر تیلفون                                                  ایمیل آدرس 

کابل افغانستان                                            Phone :(+93)-0202101319                       ایمیل: info@andma.gov.af

 جادۀ وزارت امور خارجه                            Phone :(+93)-0202104881                           به لینک ذیل مراجعه کنید:

دفتر ادارۀ ملی برای مبارزه با حوادث طبیعی      Mobile :(+93)-0770008536                       ANDMA_Contact_tList