آموزش ارتقای ظرفیت

برنامه های ظرفیت سازی و آموزش در توانمندی ظرفیت افراد، توده های مردم و یا نهاد ها جهت ایجاد، تطبیق و حفظ سکتور موثر خدمات صحی می باشد. این برنامه همچنان رهنمایی ها و کمک های یی را جهت جلوگیری و رسیدگی به آفات، بحران ها و غیره فعالیت های انسانی ارائه می دارد.