برف کوچ

برف کوچ عبارت از سرازیر شدن انی کتله بزرگ از برف بوده که  همراه با هوا و اب از قلعه های کوه به پائین  سرازیر میگردد، و یکی  از خطرناکترین حادثه بوده که منجر به تلفات انسانی   و خسارات مالی میگردد

عناصر معروض به خطر برف کوچ:

 • شهر ها و قریه جات که در دامنه های کوه ها موقعیت دارد
 • مسکن گزینی در شهر ها و قریه جات فوق الذکر
 • سرک ها
 • مسافرین
 • مواشی و غله جات

سیستم کاهش دهی

 • توسعه جنگلات و غرص نهال
 • آگاهی عامه
 • ایجاد موانع با استفاده از سیم های محکم، چوب قوی، کانکریت
 • پوشش ساحات معروض به برف کوچ
 • پاکاری سرک ها
 • اعمار ساختمان ها مطابق به نورم های انجنیری