سانحه هوای

یک رخداد مصیبت بار بوده، بگونه که هواپیما با یک موجود دیگر، زمین و یا بحر برخورد و یا سقوط می نماید. در مقایسه با تصادم عراده جات به سبب تصادم نهایت بزرگ امکان از بین رفتن همه سرنشینان آن موجود می باشد.

برخورد یا تصادم عبارت از رخداد است که در آن دو و یا بیشتر از دو موجود برهمدیگر اعمال قوه نموده و نسبت مدت زمان کمتر را دربر می گیرد.