در باره اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث

 

اداره ملی مبارزه با حوادث مسوولیت و صلاحیت دارد تا فعالیت های تمام اداره های که در بخش آمادگی، پاسخگویی و مبارزه با خطرا ث را شناسایی و طرق کاهش خطرات آنرا بفهمند، اگر با وجود تمام تلاشها حادثه رخ میدهد آنها به شکل فوری بتواند پروسه نجات مردم را شروع و در منطقه متضرر پلان های احیای مجدد را عملی نماید .

هدف های ذیل وقتی حاصل میشود که تمام حوادث که در کشور رخ میدهند ، شناسایی و از تمام مهارتها، دانش و تجارب ی که در زمینه کاهش خطرات به شکل محلی ، ملی و بین مللی موجود است استفاده شود . برای رسیدن به این اهداف در مبارزه علیه حوادث به اشخاص تعلیم یافته، مسلکی و مجرب ضرورت است که در 34 ولایت مملکت خطرات حوادث را شناسایی و بر اساس ماهیت حادثه کارکنان اداره های مختلف را تربیه نمایند تا در باره کاهش خطرات حوادث گامهای استوار برداشته و آگاهی عامه را افزایش دهند.

خوشبختانه  برای رسیدن به اهداف فوق اعضای رهبری اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان پروگرام تربیوی را به سطع ملی برای کارمندان خویش و وزارت های زیربط دایر می نماید.

اسامبله عمومی ملل متحد طی فُيصله نامه(2816) ایجاد تشکیل اداره UNDRO را به تمامی کشورهای عضوملل متحد مطالبه وسفارش نمود .

این اداره طی فرمان( 2526 ) مورخ 2/2/1351 درسال (1974 ) در چو کا ت صدارت اعظمی وقت که نقش اجرائیوی وانسجام امور مربوط  به حوادث را داشت  تأسيس گرديد   .

ازسال 1982 به بعد با تغيرسياست جهاني پیرامون ترجيع موثر بودن برنامه هاي كاهشدهي نسبت به جوابگويي وظایف عمده این اداره در قبال حوادث تغیرنمود وامورهماهنگ سازی تمام فعاليت های مدیریت حوادث - طرح پاليسي ها،  نظارت امور مربوط به حوادث  طبيعي ومسوولیت  انسجام امور مربوط به دارالانشاء وسکرتریت کمیسیون عالی دولتی مبارزه باحوادث مشخص ساخته شد

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث Directorate for Disaster preparedness (DDP ) در سال 1971 تآسیس شد و در سال 2006 به نام اداره ملی   آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان یاAfghanistan National Disaster Management Authority (ANDMA) تغیر نام یافت.

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث  افغانستان یکی از استفاده  کننده گان کمک های جامعه بین المللی است و اداره انکشافی ملل متحد از طریق پروژه کاهش خطرات حوادث طبیعی در افغانستان اداره مبارزه با حوادث را حمایت می کند و همچنان پروژه مدیریت حوادث در ایجاد پالیسی های استراتیژیک اداره ملی  مبارزه با حوادث و ظرفیت کارمندان برای اجرای فعالیت های تعهد  شده  حمایت نموده  است .

 

نقش اساسی اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث

مطابق به ( ماده 10 قانون مبارزه با حوادث در کشور ) اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان وظیفه دارد تا تمام مسایل مربوط به حوادث و واکنش اضطراری در افغانستان را تنظیم و هماهنگ  نماید  ودر قبال تحقق آن پالیسی ها و رهنمود های مناسب راطرح وبه دسترس تطبیق کننده گان قراردهد .