کابل افغانستان

دفتر ادارۀ ملی برای مبارزه با حوادث طبیعی
جادۀ وزارت امور خارجه

 Phone :(+93)-0202101319
 Phone :(+93)-0202104881
 Mobile :(+93)-0770008536
 Email info@andma.gov.af

ANDMA_Contact_tList

توسط فورم زیر میتوانید با ما به تماس شوید.