ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

تماس با ما

تماس با ما

آدرس: سرک چهارم شیرپور – کابل، افغانستان
شماره های تماس
آمریت اطلاعات وارتباط عامه
۰۲۰۲۱۰۴۹۲۶
مدیریت عمومی ویب سایت
۰۷۷۲۱۱۰۲۸۵
ایمیل ادرس:
info@andma.gov.af
arahyab@andma.gov.af


(نام (ضروری

(ایمیل (ضروری

موضوع

پیغام