راپور هوا شناسی

0

 

به اساس گزارش ریاست وقایه و کاهش خطر، بارنده گی های مونسون طی یک هفته آینده از تاریخ ۲۵ جون الی ۲ جولای ۲۰۱۸ بیشتر در مناطق نیم قاره یی هند و قسمت های شرقی و جنوب شرقی کشور تا ۲۰ ملی متر پیش بینی نموده است.

Comments are closed.