ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

۳۳۴۳ فامیل در ۹ ولایت کشور مواد غذایی و غیر غذایی دریافت کردند

کابل__ افغانستان

۱ دلو ۹۷

از ۱۴ جدی تا کنون دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث برای ۳۳۴۳ فامیل آسیب دیده ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی در ولایت های دایکندی، بدخشان، کندهار، خوست، نیمروز، بادغیس،جوزجان، پکتیکا و کنر مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است.

این در حالیست که طی ماه های اکتوبر، نوامبر و دسمبر برنامه جهانی غذا WFP در هماهنگی با دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، با ایجاد ۷۰۰ مرکز توزیع، ۳٫۲ میلیون انسان را تحت پوشش کمک های بشری از قبیل مواد غذایی، غیر غذایی و پول نقد در سطح کشور قرار داده است.