ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

برای ۱۴۵ خانواده آسیب دیده در ولایت بلخ مواد غذایی توزیع شد

0

ریاست مبارزه با حوادث ولایت بلخ، برای ۱۴۵ خانواده که از اثر حوادث طبیعی آسیب دیده بودند، بعد از سروی برای هر خانواده ۱۰۰ کیلو گرام گندم توزیع نمود.

امکان نظردهی غیر فعال شده.