ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

اشتراک نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در افتتاح دومین دور پروژه آموزش و ارتقای ظرفیت…

0

اشتراک نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در افتتاح دومین دور پروژه آموزش و ارتقای ظرفیت در بخش آب های فرامرزی برای کارمندان وزارت امور خارجه و نهاد های ذیربط که با حضور آقای ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه کشور، آقای انجنیر خان محمد تکل معین آب وزارت انرژی و آب، سفیر اتحادیه اروپا مقیم کابل و استادان پوهنتون کابل در وزارت امور خارجه افتتاح گردید.

امکان نظردهی غیر فعال شده.