ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

آسیب دیده های ناشی از سیلاب های اخیر مواد غذایی و غیر غذایی دریافت کردند 

0

ریاست رسیدگی به حوادث ولایت کابل در همکاری با موسسه WFP برای ۳۳۰ فامیل متضرر مواد غذایی شامل آرد، روغن، نمک طعام و مواد تقویه کننده اطفال را توزیع نموده است.
این ریاست در همکاری با موسسه IOM برای ۳۱۸ فامیل آسیب دیده، به هر فامیل ۳ تخته کمپل و یک بسته آشپز خانه که شامل ۱۶ قلم مواد غیر غذایی است، توزیع نموده است.
همچنان موسسه پاملرنه در هماهنگی با ریاست رسیدگی به حوادث ولایت کابل، برای ۱۰۶ فامیل آسیب دیده که منازل شان به صورت کلی تخریب شده است، برای هر فامیل یک باب خیمه همراه با چراغ آفتابی توزیع نموده است.

امکان نظردهی غیر فعال شده.