ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

از روزبین المللی آگاهی از ماین ها و معاونت در امور ماین پاکی در کابل بزرگ داشت شد.

0

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، پیش از چاشت روز پنج شنبه (۱۵ حمل) در کنفرانس که به مناسبت گرامی داشت از روز بین المللی آگاهی از خطرات ماین برگزار گریده بود گفت: برنامه ماین پاکی افغانستان در همکاری های کشورهای کمک کننده، حدود ۸۰ فیصد کشتزار های ماین را پاکسازی صورت گرفته، اما هنوزهم فیصد ماین ها باقی مانده است. رئیس اجراییه، مسأله ماین پاکی را یکی از اولویت های حکومت وحدت ملی دانسته افزود، که در بودجه وسط سال در کابینه پیشنهاد خواهد شد تا در زمینه پاکسازی مناطق ماین و مهمات منفجر ناشده، سهم بیشتر داشته باشد و انتظار دارد که به زودی افغانستان عاری از ماین شود. سپس نجیب آقا فهیم وزیر دولت درامور رسیده گی به حوادث از همکاری های کشور های کمک کننده پروسه ماین روبی تشکری نموده گفت: که ۸۰ درصد از خاک افغانستان از وجود ماین ها پاک سازی شده است. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بیان کرد که پاک سازی ماین ها زمینه را برای پیشرفت، ترقی و بازسازی فراهم می سازد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید که ۳۱۰۰ کیلومتر مربع گشتزار از ماین پاک سازی شده که در حدود ۱۹ میلیون ماین و مهمات منفجر ناشده کشف و از بین برده شده است. نجیب آقا فهیم می گوید که در سال ۲۰۱۸ به طور اوسط ۱۲۰ تن افراد ملکی در ماه از اثر انفجار ماین ها، مهمات منفجر ناشده و ماین های دست ساخت کشته و زخمی شده اند و افغانستان هنوز به ادامه کمک های جامعه جهانی در زمینه ماین پاکی نیاز دارد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افزود که بعد از سال ۲۰۱۱ همکاری دونرها کاهش یافته است، و از کشورهای کمک کننده می خواهد که کمک های شان را در زمینه ماین پاکی افزایش بدهند. در همین حال توبی لینزر، معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان ابراز امید واری نموده گفت: سازمان ملل متحد تعهداتی را که در زمینه رسیدن به هدف افغانستان عاری از ماین و مهمات منفجر ناشده است، حمایت می کند. درهمین حال جمیز دیهارت معاون سفیر امریکا در افغانستان می گوید که کشورش سالانه پیش از ۲۰ میلیون دالر را در زمینه ماین پاکی هزینه می کند و انتظار دارد که افغانستان تا ۲۰۲۳ عاری از ماین شود. معاون سفیر امریکا حمایت کشورش را در پروسه ملی ماین پاکی در افغانستان اعلام کرد. در اخیر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، با توزیع تقدیرنامه و تحایف از کارکرد ماین روبان قدر دانی نمود.

امکان نظردهی غیر فعال شده.