ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

کشور شاهی جاپان ۵۰۰ باب خیمه، ۱۴۱۰ تخته کمپل، ۵۰ تخته ترپال و ۳۸۴ بشکه آب را برای متضررین حوادث طبیعی افغانستان کمک نمود.

0

نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در نشست که به منظور تحویل دهی مواد کمکی کشور شاهی جاپان برگزار شده بود گفت: از اثر حوادث اخیر در ۲۶ ولایت کشور به تعداد ۱۴۷ شهید، ۲۸۷ مجروح، ۱۱ هزار خانه کلی تخریب، ۱۶ هزار خانه قسمآ تخریب، ۱۴۱ باب مکتب، ۶ پل و ۵۷ کیلومتر سرک تخریب گردیده است.
نجیب آقا فهیم افزود، این وزارت در همکاری با ادارات دولتی و موسسات ملی و بین المللی، برای ۲۶,۵۰۰ خانواده مواد غذایی غیر غذایی و پول نقد توزیع گردیده و روند توزیع برای سایر متضررین جریان دارد.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بیان کرد که، مواد کمک شده شامل ۵۰۰ باب خیمه، ۱۴۱۰ تخته کمپل، ۳۸۴ بشکه آب و ۵۰ تخته ترپال می باشد، که در مرحل اول به تعداد ۱۴۰ باب خیمه، ۱۱۷۰ تخته کمپل و ۱۰ تخته ترپال به دولت افغانستان تحویل و در همکاری با موسسه IOM، به ولایت هلمند انتقال می گردد.
در همین حال میتسوجی سوزاکا، سفیر کشور شاهی جاپان گفت: تغیرات اقلیمی در سطح جهان، باعث بروز حوادث گوناگون شده است، که افغانستان و جاپان نیز شامل این حوادث میباشد.
آقا سوزاکا افزود، که دولت شاهی جاپان طی سال پار مبلغ ۱۱ میلیون دالر امریکایی را به دولت افغانستان کمک نموده، وعده همکاری بیشتر دولت جاپان برای کمک رسانی برای آسیب دیده های ناشی ازحوادث نمود.
سپس تکاشی وتناب، نماینده ارشد جایکا در افغانستان، همدری خویش را برای مردم متضرر ناشی از حوادث ابراز نموده گفت: به اساس خواست دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور رسیدگی به آسیب دیده ها حوادث طبیعی، دولت جاپان کمک های اضطراری شامل خیمه، بشکه آب، کمپل و ترپال می باشد همکاری نموده است. وی افزود که این کمک ها در همکاری با دفتر IOM، به منظور رسیدگی به آسیب دیده های ناشی از حوادث به ولایت هلمند انتقال میگردد.

امکان نظردهی غیر فعال شده.