ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

نثار احمد حبیبی به حیث رییس جدید مبارزه با حوادث ولایت پروان معرفی گردید.

0

در محفلی که امروز به مناسبت معرفی رییس جدید مبارزه با حوادث ولایت پروان برگزار گردیده بود، محترم نثار احمد حبیبی توسط دگرجنرال فضل الدین عیار والی ولایت پروان با حضور داشت، هئیت وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، مسولین ادارات سکتوری، محاسن سفیدان و علمای کرام ولایت پروان معرفی گردید.
آقای عیار ضمن سپاسگزاری از خدمات احمد جاوید ملکیار رییس اسبق مبارزه با حوادث ولایت پروان، تغیر و تبدیلي در نهادهای دولتی را یک امر عادی تلقی نموده گفت: ریاست مبارزه با حوادث یک مسولیت سنگین است و امیدوارم آقای حبیبی در رفع مشکلات مردم کوشش همه جانبه نموده و ابتکار عمل در راستاي مدیریت وقایه و کاهش خطر و رسیدگی به متضررین ناشی از حوادث به خرچ دهند.
بعدن آقای حبیبی نيز از کارکردهای احمد جاوید ملکیار رییس اسبق مبارزه با حوادث سپاسگزاری نموده گفت، نقش ریاست های مبارزه با حوادث، انسجام، بسیج و هماهنگی در بخش های کاهش خطرات حوادث و رسیدگی به آسیب دیده های ناشی از حوادث است. و وعده همکاری همه جانبه در راستای کاهش دهی خطرات و رسیدگی به مردم متضرر ناشی از حوادث را سپرد.
در ادامه نماینده های مردم ضمن تبریکی برای رئیس مبارزه با حوادث ولایت پروان، وعده همكاري همه جانبه به وي دادند.

امکان نظردهی غیر فعال شده.