ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

وزارت خانه های ذیربط برای مهار و پاسخگوی سیلاب ها و برفکوچ های احتمالی منابع شان را بسیج می نمایند.

0

میزان بارنده‌گی و برف‌باری امسال بالاتر از حد اوسط است که خطر خشکسالی را کاهش می‌دهد؛ اما یکی از نگرانی‌های جدی درجه حرارت زیاد می‌باشد که باعث سیلاب و برف‌کوچ خواهد شد.
به منظور پیش‌بینی حوادث احتمالی ناشی از برف و بارندگی و آمادگی‌ها برای رسیدگی به موقع قرار است بزودی برنامه های زیربط وزارت خانه ها و موسسات بین المللی که نکات مبرم آنها قرار ذیل است؛هماهنگ و تطبیق گردد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادت، به دین منظور ۴۰ میلیون افغانی، ۱۴ هزار تخته کمپل، برای ۲۸ هزار فامیل مواد غذایی، برای ۳۸ هزار فامیل مواد غیر غذایی و ۵۴۳۰ خیمه در ذخیرگاه های خود در ولایات دارد؛ ۲۱۰ میلیون افغانی دیگر را نیز به ۳۳ ولایت به ۲ کتگوری که شامل ۷ میلیون افغانی و ۵ میلیون افغانی می شود نظر به آسیب پذیری ولایات انتقال داده است.
این وزارت بر علاوه مواد غذایی موجود در ولایات بمقدار ۳۰۱۲ متریک تن برنج و ۸۱۶ تن آرد را به ولایت های پروان، کاپیسا، لوگر، میدان وردک، پنجشیر، غزنی، بامیان و کابل انتقال و ذخیره نموده است.
اداره احصاییه مرکزی، وضعیت بارندگی‌ها، وقوع حوادث احتمالی و ابعاد آن را ارزیابی کرده و نظر به این ارزیابی میزان بارندگی‌ها و ضخامت و پوشش برف امسال نسبت به سال‌های ۹۶-۹۷ افزایش یافته است.
طبق تحلیل این اداره، سطح آب در بندهای نغلو، کجکی، ارغنداب و سنگی از حد نورمال هم بالا رفته است.
در ادامه گزارش این اداره آمده است که امسال علف‌چرها بهتر، زمین‌ها مرطوب‌تر و بند‌ها بیشتر از حد معمول آب‌گیری شده است که بستر مناسب را برای کارهای زراعتی فراهم می‌سازد. در ضمن ساحات آسیب‌پذیر از سیلاب نیز شناسایی گردیده است. در ولایت‌های کابل، نورستان و بدخشان احتمال لغزش زمین پیش‌بینی شده است.
وزارت انکشاف دهات، در تمام ولایت مواد غیر غذایی ذخیره دارد، روی قراردادهای جدید کار می‌کند و برای ۳ هزار متر مکعب تحکیمات ساحلی، آماده‌گی گرفته است.
وزارت انرژی و آب، از تمام کانال‌ها، بندها و ساحات آسیب‌پذیر مواظبت می کنند. و کار پروژه تحکیمات ساحلی ۳۴ ولایت که هزینه آن ۱۳٫۲ میلیون دالر میشود در آینده کار عملی آن را آغاز می نمایند.
وزارت زراعت ، ۶۳۹۰۰۰ تُن گندم و ۱۹۹۰ متریک تُن دال ذخیره دارد و امکانات بیشتر تهیه و خریداری میشود.  و ۲۶ هزار تن گندم ذخیره شده ی خویش را به ولایات انتقال خواهند داد.
وزارت صحت، در ۳۳۰۰ مرکز صحی و ۱۲۸ شفاخانه در سراسر کشور کمک‌های اضطراری را تهیه نموده است.

قابل یاد آوریست که از ۱۴ برج جدی بدینسو از اثر سرازیر شدن سیلاب، بارندگی شدید و برفکوچ ها ۷۵ تن شهید، ۴۶ تن زخمی، ۶۲۰ منزل کلآ تخریب، ۳۸۹ قسمآ تخریب،  و برای  ۱۳۶۰۵ تن مواد غذایی،غیر غذایی و پول نقد کمک شده است.

امکان نظردهی غیر فعال شده.