ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

۲۳۵ فامیل بیجا شده در ولایت جوزجان مواد غذایی، غیر غذایی و پول نقد در یافت نمودند

0

ریاست رسیدگی به حوادث ولایت جوزجان، از یک ماه بدینسو از اثر جنگ و خشکسالی بتعداد ۵۰۰ فامیل از ولایت فاریاب بیجا و در قریه های رحمت آباد و نو آباد عید محله ولایت جوزجان مسکن گزین گردیده اند.
ریاست رسیدگی به حوادث این ولایت همزمان با سروی برای بیجا شده ها مواد غذایی گرم توزیع نموده است و در نتیجه سروی تا اکننون ۳۰۰ فامیل بعنوان بیجا شده در این ولایت تثبیت گردیده و این روند ادامه دارد.
این ریاست در هماهنگی با موسسه UNICEF، Save The Children، ACTED، و WFP، برای ۲۳۵ فامیل البسه گرم، بسته فامیلی، بسته صحی، مواد غذایی، و ۱۲۰۰۰ افغانی پول نقد برای هر فامیل توزیع نموده و روند کمک رسانی از سوی این ریاست و موسسات نیز ادامه دارد.
ریاست رسیدگی به حوادث ولایت جوزجان، برای ۱۰۰۰ فامیل مواد غذایی و ۲۰۰,۰۰۰ پول نقد برای پاسخگوی به متضررین در اختیار دارد.

امکان نظردهی غیر فعال شده.