ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث با رییس WFP دیدار و گفتگو کرد.

0

نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در دفتر کارش با زلاتان میلزیک رییس برنامه جهانی غذا در افغانستان ( WFP) دیدار و گفتگو کرد.
آقای میلزیک، هدف این دیدار را گسترش فعالیت ها در بخش پاسخگویی به آسیب دیده های ناشی از حوادث و ناامنی در افغانستان.عنوان کرده گفت: طی ماه های اکتوبر، نوامبر و دسمبر برنامه جهانی غذا در هماهنگی با دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، با ایجاد ۷۰۰ مرکز توزیع، ۳٫۲ میلیون انسان را تحت پوشش کمک های بشری از قبیل مواد غذایی، غیر غذایی و پول نقد در سطح کشور قرار داده است.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث کشور ضمن امتنان و قدردانی از فعالیت های برنامه جهانی غذا در افغانستان ( WFP) خواهان گسترش فعالیت های این اداره برای آسیب دیده ها در زمستان پیشرو گردید.

امکان نظردهی غیر فعال شده.