ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

از پانزدهمین سال روز تصویب قانون اساسی تجلیل بعمل آمد 

0

در مراسمی که به این مناسبت در تالار کنفرانس های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برگزار گردیده بود، نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفت: قانون اساسی فعلی حاصل مبارزه و قربانی مشترک چندین نسل کشور است.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث کشور افزود: قانون اساسی کشور در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده با رعایت دین مبین اسلام، تحکیم وحدت ملی، تحقق اهداف دیموکراسی، اعمار جامعه مدنی، رفاه همگانی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توانسته مشعل راه دولت و مردم کشور گردد، و این قانون صلح، برابری و برادری راه بین ملت افغانستان تامین می نماید.
در همین حال محمد نادر علم رییس دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی از اجراات ادارات غیر دولتی گفت: قانون اساسی رابطه دو طرف، مردم و دولت را بخوبی تنظیم کرده و موجودیت کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی یکی از خلا های قابل دید در دولت را پر کرده است.
این برنامه که به هدف آگاهی دهی پیرامون قانون اساسی برگزار گردیده بود، رییس ها و کارمندان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در آن حضور به هم رسانیده بودند.

امکان نظردهی غیر فعال شده.