ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

برنامه آموزشی لوژستیک اضطراری امروز در کابل راه اندازی شد.

0

این برنامه از سوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری با موسسه پروگرام غذایی جهان (WFP) برای کارمندان این وزارت و سکتور های زیربط در امر پاسخگوی دایر و تا ۲ روز دیگر ادامه خواهد داشت.
محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حین افتتاح این برنامه گفت: هدف ما حفظ و تغیر زندگی مردم است. و این برنامه ما را قادر میسازد تا در حالات اضطرار چگونه برخورد نماییم و کدام مکانیزم را مدنظر بگیریم تا به هدف خویش برسیم.
تدویر این برنامه آموزشی جزی از تفاهم نامه ی دو سال قبل وزارت رسیدگی به حوادث با پروگرام غذایی جهان است.

امکان نظردهی غیر فعال شده.