ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

متن مکمل کنفرانس امروز وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث پیرامون کمک های بشری برای بیجا شده های ولایت های غزنی، ارزگان و غور

0

ولایت غزنی
بررسی های ابتدایی نشان می دهد که حدود ۵۰۰۰ فامیل از ولسوالی خاص ارزگان و ولسوالی های جاغوری و مالستان ولایت غزنی از اثر جنگ های اخیر بیجا شده است. به تعداد ۲۵۰۰ آن در مرکز این ولایت، به تعداد ۱۱۵۷ در مرکز ولایت بامیان مسکن گزین شده اند، به تعداد ۱۲۰۰ فامیل به ریاست رسیدگی به حوادث کابل در خواستی های شان را ارائه کرده اند و ۷۰ فامیل دیگر از این ولایت در نیمروز جابجا شده است. رقم مجموعی که خدمت شما ارائه گردید. بیجا شده های ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان را نیز در بر دارد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در مرحله اول برای ۱۲۷۰ فامیل مواد غذایی گرم و برای ۴۲۰ فامیل مواد غیر غذایی تا اکنون تهیه نموده و روند سروی همزمان با پاسخگویی ادامه دارد. همچنان برای ۵۰۰ فامیل مواد غذایی به ولسوالی مالستان، جاغوری و ولایت بامیان فرستاده شده است.
در مرحله دوم این وزارت: برای ۳۲۳ فامیل در مرکز غزنی مواد غذایی شامل نخود، لوبیا، بوره، برنج، آرد، روغن، و برای ۳۰۰ فامیل در مرکز ثقافت اسلامی، مرکز این ولایت غذایی گرم در سه وقت توزیع می نماید.
ریاست رسیدگی به حوادث ولایت غزنی در همکاری ریاست انکشاف دهات این ولایت، در مجموع ۱۱۷۰ تخته کمپل را برای آسیب دیده ها توزیع نموده اند.
۷۲۳ جوره لباس زمستانی، ۱۱۰ عدد سطل آب و ۶۰ بالون گاز در همکاری با ریاست انکشاف دهات و موسسه UNICEF توزیع شده است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری با موسسه UNICEF برای ۲۹۰ فامیل که در ولایت بامیان مسکن گزین شدند مواد غذایی و غیر غذایی کمک نموده است.
برای ۷۵۷ فامیل کمپل واز این جمله برای ۳۰۰ فامیل آن¬¬ مواد غذایی شامل برنج و روغن در ولایت بامیان توزیع شده است.
تیم های سیار صحی در هماهنگی با وزارت محترم صحت عامه و موسسات ذیربط در ولایت غزنی و بامیان با ادویه کافی برای عرضه خدمات صحی در ساحه حضور دارند.
ریاست مبارزه با حوادث ولایت غزنی، برای ۸۰۰ فامیل مواد غذایی و ۳ میلیون افغانی پول نقد در اختیار دارد. و ۱۰ میلیون افغانی پول نقد دیگر نیز برای رسیدگی به آسیب دیده ها به اساس حکم محترم رئیس صاحب اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در اختیار ریاست مبارزه با حوادث ولایت غزنی قرار خواهد گرفت.
۲ میلیون افغانی و برای ۱۵۰۰ فامیل مواد غیر غذایی در ولایت بامیان برای رسیدگی به بیجا شده موجود است.
ولایت غور
در ولایت غور ۳۵۰۰ فامیل بیجا شده قبلآ تثبیت شده است که در شهر فیروز کوه اسکان موقت دارند. و از روز ۵ شنبه الی اکنون ۳۳ فامیل از ولسوالی چارصده بیجا و در مرکز این ولایت مسکن گزین شده، روند سروی همزمان با پاسخگوی در این ولایت جریان دارد و امروز برای ۸۰ فامیل که این رقم را نیز در بر دارد.
۷۱۸۲ متریک تن گندم و ۶۰ تن خوراکه حیوانی به ولایت منتقل شده و توزیع آن به ولسوالی ها ادامه دارد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری با موسسات امداد رسان بین المللی برای ۱۹۲۸ فامیل بیجا شده مواد غذایی و غیر غذایی و ۱۲ هزار افغانی پول نقد برای هر فامیل توزیع نموده اند.
برای کاهش اثرات خشکسالی ۱۲۸ قریه از طریق حفر چاه و ساخت شبکه آبرسانی مورد نیاز مردم محل، تامین شده است.
۸ میلیون افغانی پول نقد و برای ۸۰۰ فامیل مواد غذایی از جمله امکانات موجود برای رسیدگی به آسیب دیده های ناشی از حوادث طبیعی و جنگ در این ولایت نیز موجود است.
موسسات امداد ‌رسان بین المللی ۲۱ میلیون دالر و برای ۱۰,۰۰۰ فامیل مواد غیرغذایی تعهد داده اند. و USAID 36 میلیون دالر را برای تهیه مواد غذایی و غیر غذایی تعهد کرده است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با درک نیازمندی ولایات مبلغ ۶۰ میلیون افغانی را برای رسیدگی به آسیب دیده های ۱۷ ولایت ( پروان، دایکندی، لوگر، بغلان، سمنگان، جوزجان، سرپل، هرات، کندهار، نیمروز، هلمند، ارزگان، زابل، پکتیا، خوست، پکتیکا و ننگرهار) فرستاده است.

امکان نظردهی غیر فعال شده.