Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بعد از چاشت امروز با داکتر شاه جهان والی ولایت میدان وردک در دفتر کارش دیدار نمود

0

در نخست والی میدان وردک، روی حوادث اخیر در ولایت میدان وردک صحبت نموده، گفت جنگ و ناامنی در ولسوالی جلریز و حوادث طبیعی بسیاری از مردم را متضرر نموده است.
وی از وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث خواهان همکاری بیشتر برای متضررین ناشی از حادثه اخیر و سایر حوادث طبیعی دیگر در این ولایت شد.
درهمین حال نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث ضمن قدر دانی از والی میدان وردک گفت، این وزارت برای ولایت میدان وردک مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ افغانی پول نقد و بسته های مواد غذایی و غیر غذای را به منظور رسیدگی به آسیب دیده های ناشی از حوادث انتقال داده است.
وی افزود این وزارت در آینده نزدیک به مقدار ۲۱۰۰ تن گندم را جهت رسیدگی به حوادث خشکسالی و همچنان در هماهنگی با موسسات ملی وبین المللی بسته های مواد غذایی و غیر غذایی برای این آسیب دیده های ارنتقال میگردد.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به رئیس مبارزه با حوادث ولایت میدان وردگ وظیفه سپرد تا برای فامیل شهدا و مجروحین کمک های عاجل بشری توزیع نماید.

امکان نظردهی غیر فعال شده.