Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور به منظور غم شریکی با آسیب دیده های روستای پیشغور به ولایت پنجشیر سفر نمود

0

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته به ولایت پنجشیر سفر کرد و مناطقی را که در اثر حادثۀ طبیعی اخیر در آن ولایت آسیب دیده بودند، از طریق هوا مشاهده و به منظور کمک های بیشتر به آسیب دیدگان، هدایات لازم صادر کرد.
رئیس جمهور کشور در حالیکه از سوی شماری از مسئولین ملکی و نظامی همراهی می گردید، پس از بازدید ساحات آسیب دیده، با مسئولین محلی و مردم ولایت پنجشیر در مقر آن ولایت دیدار کرد.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، یکبار دیگر به خانواده های آسیب دیده و مردم ولایت پنجشیر ابراز همدردی کرد و گفت که مدیریت والی و سایر مسئولین محلی و سهمگیری مردم نسبت به این حادثۀ طبیعی، احساس همیشگی مردم را به نمایش گذاشت.
رئیس جمهور گفت که کمک ها به محل رسیده و این بسنده نمی باشد. وی به وزارت شهرسازی و مسکن هدایت داد تا یک محل مناسب را برای اعمار منازل رهایشی به آسیب دیدگان آماده کند و حکومت در قسمت اعمار آن همکاری نماید.
رئیس جمهور غنی همچنان به وزارت مذکور هدایت داد تا به منظور بازسازی دکان های که در این حادثه ویران شده اند، نقشۀ یک بازار مناسب را ترتیب نماید تا حکومت در قسمت اعمار آن اقدام کند.
رئیس جمهور کشور به وزارت های زراعت و انکشاف دهات دستور داد که بخاطر بازسازی جوی های تخریب شده، روی یک سیستم آبیاری و اعمار جوی ها کار کند و همچنان وزارت انکشاف دهات حصۀ اول پنجشیر را در اولویت برنامۀ میثاق شهروندی قرار دهد و در زمینۀ رسیدگی به ابعاد دیگر حادثه مانند قطع برق و تخریب راه ها، بعد از بررسی ها اقدام شود.
رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که روی یک مدل برای دریای پنجشیر کار صورت گیرد تا جلو حوادث گرفته شود. وی با اشاره بر اینکه ابعاد این حادثه وسیع است و در زمینۀ فراهم آوری امکانات از هیچگونه تلاش دریغ نخواهد شد، افزود که روی ایجاد سیستم مدیریت سیلاب ها و مدیریت آب و بندهای پنجشیر، کارهای بیشتری صورت خواهد گرفت.
محمد اشرف غنی به ندیمه سحر رئیس ادارۀ تعلمیات تخنیکی و مسلکی، هدایت داد تا نهادهای آموزشی صنعتی و حرفوی را که باعث کاریابی در این ولایت گردد، ایجاد نماید. همچنان وی به مسئولین مربوطه هدایت داد تا روی انکشاف ولایت پنجشیر در همکاری با والی آن ولایت، کار نمایند.
رئیس جمهور به پاسخ صحبت های آقای فریادی گفت که نظام مردم سالار، یک نظام عاطفی است. درد و رنج مردم سبب شده است که ما اینجا بیاییم و اگر درد و رنج مردم، ما را حرکت ندهد، خود را انسان گفته نمی توانیم.

امکان نظردهی غیر فعال شده.