Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

خشکسالی را نمیتوان از بین برد اما با همنوایی و هم زیستی میتوان آنرا وقایه کرد

0

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در همکاری موسسه WHH، به این منظور امروز ۱۹ سرطان سال روان ورکشاپ سه روزه را تحت عنوان “ورکشاپ مدیریت حوادث پیرامون تغییر اقلیم و خشکسالی” با حضور داشت نماینده گان موسسات ملی و بین الملی، کارشناسان، استادان پوهنتون و رییس های رسیدگی به حوادث ولایات در کابل برگزار نمود.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در افتتاح این برنامه گفت: افغانستان روی یکی از مناطق خشک اقلیمی دنیا قرار دارد و در حال حاضر ما با پدیده خشکسالی مواجه استیم که ۲۰ ولایت کشور را تهدید میکند و در این ۲۰ ولایت ۱۳ میلیون انسان زندگی میکند و چندی قبل هم سیلاب های فوری باعث وارد کردن خسارات جانی و مالی در ۱۶ ولایت کشور شده است.
وزیر حوادث کشور عزم و اراده ملی را یکی از راه حل های مبرم برای مهار کردن خشکسالی پیشکش کرده گفت: محیط زیست امانت است نزد ما اما برخورد های نادرست اکنون باعث بوجود آمدن خشکسالی و تغییرات اقلیمی در کشور شده است.
در این برنامه خانم جولیا مسوول برنامه های موسسه WHH، دوکتور اندرو پورو رییس عمومی موسسه IMMAP و ملک یار معین ریاست عمومی محیط زیست در سخنرانیشان تعهد نمودند که با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در تطبیق پلان خشکسالی همکاری همه جانبه می کنند.
هدف وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث  از برگزاری این ورکشاپ را تشریک تجارب کارشناسان، دریافت علل وجودی و راه حل های معقول برای خشکسالی است.

امکان نظردهی غیر فعال شده.