Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

دومین کنفرانس وزرای آسیاکه پیرامون کاهش خطرات حوادث در شهر آلان‌باتور برگزار شده بود، امروز پایان یافت. 

0

این کنفرانس به حمایت UNISDR یا دفتر سازمان ملل برای کاهش خطرات آسیب پذیری و به هدف هم‌آهنگی در فعالیت های کاهش خطرات حوادث و نظارت از پیشرفت اهداف واولویت‌های چارچوب سندای برای چهار روز برگزار شده بود.
در جریان برنامه هیئت افغانستان تحت ریاست محترم نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث پس از ارایه‌ی سخنرانی شان درجلسه‌ی عمومی، با اغتنام از فرصت جلسات دوجانبه‌ی را نیز با نماینده‌های برخی از کشورها ونهادهای فعال در امور مدیریت حوادث و انسجام فعالیت های بشر دوستانه برگزار نمود.
درجلسات یاد شده نماینده‌های کشورها و سازمان‌ها تعهد نمودند تا افغانستان را در بخش‌های مدیریت حوادث و امور بشر دوستانه هم‌کاری بیشتر نمایند.
سرانجام پس از ۴ روز بحث و تبادل نظر روی برنامه مدیریت حوادث چگونگی تطبیق اهداف و اولویت‌های چارچوب سندای و پلان عمل برای منطقه‌ی آسیا و پاسفیک، کنفرانس سخنرانی معاون نخست وزیر منگولیا پایان یافت.
کنفرانس وزرای آسیا پس از هر دوسال در یکی از کشورهای آسیایی به حمایت UNISDR برگزار می شود.
دو سال پیش هندوستان میزبان کنفرانس وزرای آسیا برای کاهش خطرات حوادث بود وقرار است دو سال بعد (۲۰۲۰) این کنفرانس در شهر سیدنی کشور آسترالیا برگزار شود.

امکان نظردهی غیر فعال شده.