Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در دفتر کارش، با سفیر کشور ترکیه دیدار نمود.

0

در این دیدار نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث ضمن یاد آوری از دوستی دیرینه میان دو ملت و قدردانی از حمایت های کشور ترکیه در قسمت مدیریت حوادث، گفت که از اثر تغییرات اقلیمی ۲۰ ولایت افغانستان در معرض خشک سالی و سرازیر شدن سیلاب ها قرار دارد که در نتیجه صدها خانواده از اثر این حوادث آسیب دیده اند و از کشور ترکیه خواهان کمک در این راستا گردید.
اوزان آرطغرل، سفیر کشور ترکیه مقیم کابل، ضمن معرفی همکاران شان به وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث از آماده گی کشورش در راستای مدیریت حوادث و کمک به بیجا شدگان داخلی سخن گفت و توافق صورت گرفت تا بعد از راهکار کمک از جانب وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث کشور ترکیه طبق طرح کمک ها را در دسترس این وزارت قرار دهد.

امکان نظردهی غیر فعال شده.