ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

پلان استراتیژیک

خلاصه ای از اقدامات اجرائیوی
افغانستان با خطرات متعددی روبرو است و مهم ترین آنها عبارت است از: زمین لرزه ها، زمستان ۳۱ شدید ، لغزش زمین، برف کوچ ،سیل، همچنین خشکسالی و طوفان ریگی. مردم افغانستان در جاری شدن سیل اثرات ۲۱۱۴ ولایت کشور مورد تهدید قرار گرفته اند. در سال ۳۴ولایت از ۱۱۱۱۱ بیش از ۲۱۱۴ ماه آپریل ۳۱-۲۴مخربی را به جا گذاشت. سیل در شمال افغانستان از ولایت شمالی، شمال شرقی و شمال غربی تحت تاثیر قرار داد ۱۱ نفر( در سراسر ۷۱۱۱۱خانواده ) نفر مجروح و بیشتر از ۲۱۴ نفر کشته ، ۴۵۱و آواره ساخت. طی یک ارزیابی که صورت گرفت خانه تخریب شده است. ۸۱۱۱ ایجاد گروه حفاظت از محیط زیست و مدیریت حوادث در پوهنتون کابل یکی از بزرگترین دستاوردها را تصویب ۲۱۱۲ در سال (DML) در کشور بود. این در حالیست که مجلس، قانون مدیریت حوادث ، سیاست ملی کاهش خطرات، پلان ملی پنج (SNAP) کرد و نیز پلان اجرائیوی-راهبردی ملی ساله در رابطه با مدیریت حوادث، بخش پلانهای مدیریت حوادث و برخی سیاست های استراتژیکی سازمان یافته ( نیز تحت رهبری اداره ای به نام اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث SOP) آماده شد. در طول ده سال اخیر موضوعات مهمی در این زمینه ها آموزش داده شد ولی ANDMA آمادگی ها بسیار کم بود به خاطر اینکه هیچ مجموعه نهاد قوی برای سیستم هشداردهی قبلی در کشور ( و دیگر عوامل انسانی که DRR وجود نداشت و همچنین عدم توجه دونرها برای کاهش خطرات )
برای ادامه مطلب به روی لینک کلیک نمایید…..پلان استراتیژیک اداره حوادث