ویب سایت تحت دیزاین قرار دارد

Afghanistan National Disaster Management Authority Website Is UNDER CONSTRUCTION

طرزالعمل بیجاه شده ها

طرزالعمل رسیدگی به وضعیت بی جا شدگان در جریان حادثه
مقدمه یا پیشینه افغانستان بیشترین تعدادبیجاشدگان داخلی رابه تناسب نفوس خویش درسطح جهان داراست. چنانچه در حال حاضرحدودیک ملیون انسان بیجا شده داخلی ناشی ازدرگیری های مسلحانه ، تداوم جنگها ، حوادث طبیعی سیلابها ، خشکسالی ها ، لغزش زمین وزلزله در سرتاسرکشورباوضعیت نه چندان خوب بسر می برند . در ازدیاد روز افزون تعداد بیجا شدگان داخلی به شکل کتلوی در کورعوامل وفکتور های متعدد دیگری چون تنازعات منطقوی ، کاهش محصولات ، بیکاری ، به وخامت گرائیدن وضعیت امنیتی ، فقر گسترده وبالاخره عودت مهاجرین از کشور های همسایه که اکثرا در شهرها ومحلات شهری مسکن گزین شده باعث گردیده تامیزان بیجاشدگان داخلی با گذشت هر سالی رو به افزایش باشد . بنابراین موجودیت اماروارقام درشت بیجاشدگان داخلی درافغانستان با مقایسه سایر کشورهامتفاوت است ، زیرا تعداد بیجاشدگان داخلی دروضعیت بیجاشدگان دائمی (دوامدار) قراردارند، که بعضا حدود یک دهه را دربرگرفته است . با توجه براینکه اکثرا بیجاشدگان داخلی در ساحات شهری انهم در سرپناهای غیر مقاوم ونهایت اسیب پذیر زندگی می نمایند ، وتا الحال به دلایل نبود امکانات وعدم موجودیت شرایط مناسب در جهت اسکان مجدد شان اقدامات عملی صورت نگرفته وبا مشکلات زیادی مواجه میباشند که لازم دارد تادر شرایط حاد واصطزاری از انان مواظبت صورت گیرد .

برای ادامه مطلب لطفاً  بروی لینک کلیک نمایید..  طرز العمل بیجاشدگان